Cytatka

15 tekstów – auto­rem jest Cy­tat­ka.

Życie to najzdol­niej­szy pi­sarz na świecie, ono pisze naj­bar­dziej niep­rze­widy­wal­ne scenariusze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 grudnia 2013, 21:39

Mężczyźni mają za­miast mózgu orzeszek. Zgryść ten orzech to mis­ja niemożliwa... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 marca 2013, 20:10

Wy­buchnęła kłótnia. Noc prze­cinały błys­ka­wice gniewu. A po­tem nas­tał spokój i ukojenie.


Dla mo­jej kocha­nej M. 
Przep­ro­siny za dzisiaj 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 stycznia 2013, 21:00

I na­wet po naj­straszniej­sze burzy stop­niowo po­zos­ta­je tyl­ko deszcz, aż w końcu wychodzi słońce i wszys­tko dookoła na­biera daw­nych kolorów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2013, 21:11

Łzy w słoneczny, ciepły po­ranek są mniej straszne niż te w ciemną, zimną noc. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 grudnia 2012, 20:19

Na­wet kiedy ktoś dop­ro­wadził cię do te­go, że stoisz nad prze­paścią nie skacz!
Po­karz mu, że mu­siał by cię zep­chnąc żebyś A jeśli nie zep­chnie to wal­cz o swo­je życie i nie pozwól by ktoś po­za tobą miał nad nim władzę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2012, 10:53

Szczęście to ra­dość na­wet wte­dy, gdy nie dzieje się nic szczególne­go. To ra­dość z dro­biazgów. To przeczu­cie, że już nic nie poz­ba­wi nas tej ra­dości. Więc cie­szmy się tym szczęściem i dziękuj­my Bo­gu, że je mamy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2012, 13:06

I co? Czy war­to jest cze­kać udając, że nie masz nic do powiedzenia? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2012, 14:42

Tak wiele py­tań na które brak odpowiedzi...
Tak wiele nie wy­jaśnionych snów...
Tak wiele marzeń do spełnienia...
Tak mało czasu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 grudnia 2012, 22:31

Cafe Plotka

Książka opo­wiada o życiu nas­to­latków w cza­sach nk, fa­cebooka, youtu­be i in­nych ser­wisów in­terne­towych. Po­kazu­je jak in­ternet może wpłynąć na nasze życie, jak pot­ra­fi ura­tować sy­tuac­je i jak może zniszczyć wszystko.
Ola za [...] — czytaj całość

recenzja książki • 13 grudnia 2012, 15:43
Zeszyty
  • Autorzy – Sław­ni autorzy, zna­ni ludzie

  • Ciekawe... – ...to znaczy te, kto­rych nie po­mijam

  • Ulubione – Mo­je ab­so­lut­nie ulu­bione cy­taty:D

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność